Spreker - Nico Roos (prof.)

Nico Roos (prof.) - Spreker

“Ik schrik altijd als ik iemand hoor leuteren over de joods-christelijke samenleving. Zijn de middeleeuwen dan nog niet voorbij? Heeft de Verlichting nog niet plaatsgevonden? Toch wel, maar kennelijk is de Verlichting nog lang niet voltooid.”

Functie(s):
  Dean Business Academy Mediator
Tarivering:
  Onderwerp(en): Inzetbaar als:
  • Dagvoorzitter
  • Debatteren
  • Spreker

   
  Deel deze pagina

  Over Nico:

  Nico Roos (1948) prijst zich gelukkig allochtoon te zijn. Duits was tot 1954 zijn moedertaal. In 1971 studeerde hij aan de UvA af op een scriptie over het historisch  verband van staats- en rechtsopvatting, alsmede als keuzevakstudent Economie bij Arnold Heertje. De intellectuele armoede van de rechtenstudie compenseerde hij overigens door zelfstudie van filosofie en sociologie.

  Na een intermezzo van militaire dienst, rechtswinkelierschap en buurtactivisme  tegen het rode gemeentebestuur van Amsterdam, werd hij in 1975 onderzoeker aan de KUN, waar hij in 1982 promoveerde op “Lekenrechters bij Raden van Beroep voor de Sociale Verzekeringen”. Inmiddels was hij in 1979 medewerker rechtssociologie geworden aan RUG en publiceerde...

  hij in 1981 “Juristerij in Nederland” , een studie over ontwikkelingen in juridisch onderwijs en juridische professies. Na in 1983 medewerker rechtsfilosofie te zijn geworden, werd hij in 1985 in Maastricht  hoogleraar Metajuridica met in de gelijknamige vakgroep Job Cohen als directe collega.

  In 1986 publiceerde Roos “Grondwet en Kruisvluchtwapens” waarin  hij de vermenging van politieke voorkeuren en juridische argumentatie hekelde. In 1987 volgde zijn oratie “De Nederlandse  privaatrechtsleer in dramatisch perspectief”, waarin hij betoogde dat bekende methodologische tegenstellingen daarin weinig om de hakken hadden en sterk beïnvloed werden door met de oorlog samenhangende persoonlijke tegenstellingen.

  Daarna is Roos zich steeds meer gaan toeleggen op een enigszins omvattende filosofie van recht en politiek “Law as a Way to Survive”. .De leidende gedachte daarvan is dat het vreedzaam kunnen overleven van het individu de enig verdedigbare grondslag is van staatsmacht en dat deze grondslag de fundamentele trekken van modern westers privaat- en publiek recht het beste verklaart. Deze gedachte kan ook worden gekenschetst als een uitvloeisel van een “tweede orde moraal”, een moraal voor een wereld waarin geen absolute morele waarden gelden. Ideologisch gezien komt zijn theorie neer op een nieuwe grondslag van het liberalisme, dat thans nog steeds kenmerken van een eerste orde moraal heeft. Bij die nieuwe grondslag passen radicale ideeën als de afschaffing van alle belastingen behalve de BTW, het basisinkomen, de brede school, de functionele differentiatie van het politieke systeem en een werkelijk radicale scheiding van religie en staat (geen publiek gefinancierde scholen meer op levensbeschouwelijke grondslag, maar hoofddoekjes zijn gewoon kledingsstukken).

  In 2004 heeft Roos de universiteit verlaten omdat hij van mening was dat zijn academische vrijheid fundamenteel werd geschonden doordat hij door de faculteit verplicht werd lid te worden van een onderzoeksschool. In 2004 publiceerde hij als eerste een site met een pleidooi tegen de Europese Grondwet op grond van bezwaren die nu nog steeds door Frits Bolkestein worden verkondigd. Later volgde een scherpe kritiek op het advies van de Raad van State waarin een tweede referendum als ongrondwettig werd gezien. Sindsdien heeft hij weinig meer gepubliceerd, maar wel nog proefschriften begeleid. Door hem begeleide proefschriften betroffen zulke diverse onderwerpen als de grondslagen van de rechtsvinding, de rechtseconomische structuur van de naamloze vennootschap, de ontwikkeling van de Europese Commissie, het ontstaan en de ontwikkeling van het nieuwe Burgerlijk Wetboek als ook de relatie tussen klassiek liberalisme en de theorie van de internationale betrekkingen.

  Na zijn emeritaat  op 55-jarige leeftijd heeft hij gepoogd zijn ideeën ingang te doen vinden in de politiek. Toen deze daar te weinig ontvankelijk voor bleek, is hij Dean van Markus Verbeek Business Academy geworden en heeft hij al doende ook het nodige van management opgestoken. Verder is hij werkzaam als lid van een klachtencommissie in de gehandicaptenzorg en treedt hij op als zelfstandig mediator. Daarnaast heeft hij heel wat columns en andere bijdragen aan kranten geschreven.

  Reden om hem als gastspreker uit te nodigen is dat hij van heel veel markten thuis is en uitnodigt om dieper en origineler te denken dan gebruikelijk. Altijd zal men bij hem het plezier aantreffen waarmee hij vroeger bij de universiteit gewerkt heeft. Niets heerlijkers, zo Roos, als betaald te worden voor een beschouwend leven waar er waardering is voor het feit dat  je de dingen bij hun naam noemt en het openlijk, maar wel met kracht van argumenten, niet eens bent met anderen.

  Lees meer

  Soortgelijke Sprekers

  Trainingen

   Opinies